-

Gebruiksvoorwaarden


•  Verwerking van persoonsgegevens
•  Informatiemails
•  Aansprakelijkheid
•  Hypertext-koppelingen naar sites van derden
•  RSS Feeds
•  Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden


Het gebruik van Maleisie.be impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Verwerking van persoonsgegevensOmhoog

Maleisie.be streeft naar de ontwikkeling van een interactieve omgeving op het internet met informatie die voor iedereen verrijkend is. Daarom beschouwen wij uw persoonlijke gevevens als uw eigendom en gebruiken wij ze enkel voor interne doeleinden: profilering, trafiekanalyse en het continu verbeteren van de aangeboden diensten. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt conform de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. U heeft steeds toegang tot uw gegevens en heeft het recht uw gegevens te verbeteren.


InformatiemailsOmhoog

Maleisie.be verstuurt 1 of 2 maal per jaar een nieuwsbrief rond die informatie bevat over onze content, over onze diensten en over de veranderingen en evenementen op onze web site. In principe hebben alle nieuwsbrieven die Maleisie.be verstuurt een rubriek of link die aan de bestemmeling de mogelijkheid biedt om zijn/haar inschrijving op te zeggen.


AansprakelijkheidOmhoog

De redactie van Maleisie.be besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website. De informatie die op deze website beschikbaar is, of die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen en/of informatieleveranciers. Nochtans kunnen de redactie en haar content providers noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. De verstrekte informatie wordt dan ook zonder garantie van om het even welke aard beschikbaar gesteld. Maleisie.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties, noch de daaraan gekoppelde acties.


Hypertext-koppelingen naar sites van derdenOmhoog

Maleisie.be bevat hyperlinks; koppelingen waarmee de gebruiker naar een andere weblocatie of een specifieke pagina van een weblocatie kan gaan. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. Het aanbieden van hypertext-koppelingen betekent niet dat de redactie de informatie die deze site bevat zou goedkeuren en/of aanmoedigen, noch dat er noodzakelijkerwijze enige samenwerking is tussen deze website en de producent van de weblocatie waarnaar de hypertext-koppeling verwijst. De redactie van Maleisie.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan en/of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. De redactie van Maleisie.be zal na een eerste controle aangemelde web sites toevoegen. Op geregelde tijdstippen zal er een controle plaatsvinden om dode en in onbruik geraakte links te verwijderen, Maleisie.be heeft hiervoor geen bijkomende toestemming nodig.


RSS FeedsOmhoog

RSS is het Engelse letterwoord voor Really Simple Syndication of Rich Site Summary. Het is een toepassing van xml en wordt door websites gebruikt om links naar nieuwe artikels of updates van eerdere artikels beschikbaar te stellen aan geÔnteresseerden.

Maleisie.be biedt RSS-feeds aan als een gratis service naar elke individuele gebruiker of non-profit organisatie die deze services wil gebruiken op niet-commerciŽle basis. Door gebruik te maken van onze RSS-diensten verklaart u de RSS-diensten van Maleisie.be niet voor commerciŽle doeleinden te gebruiken. U mag deze RSS-diensten enkel gebruiken mits een duidelijke vermelding van Maleisie.be als bron. Maleisie.be behoudt zich het recht voor deze service stop te zetten of een onmiddellijke stopzetting van het gebruik van onze onze RSS-diensten te vragen.


Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleindenOmhoog

Maleisie.be bevat teksten, afbeeldingen en andere items die door het auteursrecht worden beschermd. Het auteurswerk op deze werken ontstaat van rechtswege, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld. In alle landen die de Conventie van Bern ondertekend hebben ontstaat het auteursrecht op deze werken, net als in BelgiŽ en Nederland, automatisch. Sommige namen, tekens en/of logo's op deze website of de websites van derden waarnaar een hypertext-koppeling verwijst zijn geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die wordt verspreid via deze website (teksten, lay-out, afbeeldingen, grafische elementen of andere items) op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Dat geldt wereldwijd. Mits toestemming is het eveneens verboden om de informatie te gebruiken voor onwettige doeleinden.


- In deze categorie:

•  Contact
-